Nadzory archeologiczne

Nadzór archeologiczny jest nieodzowny w przypadku budów mających miejsce na terenie gdzie zachodzi prawdopodobieństwo występowania zabytków. Prowadzony jest zatem w trakcie prac budowlanych w określonym miejscu. Nadzór archeologiczny polega na obecności archeologa, natomiast etapem, na którym występuje jego obecność jest prowadzenie robót ziemnych, jak na przykład kopanie czy odhumusowanie terenu. Archeolog nadzoruje plac budowy dokumentując prace. Naczelnym celem obecności archeologa na placu budowy jest dołożenie wszelkich jego starań, by do zniszczeń archeologicznych nie doszło. Kluczem do obecności archeologa na placu budowy jest wiedza na ten temat oraz posiadana dokumentacja. W przypadku gdy dojdzie do odkrycia elementów archeologicznych, archeolog ma władztwo by wstrzymać prace budowlane, a wówczas Wojewódzki Konserwator Zabytków do którego występuje z informacją może wydać nakaz badań wykopaliskowych.

W wielu przypadkach przydaje się AZP, czyli Archeologiczne Zdjęcie Polski. Jest to to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od 1978 roku. Jego celem jest budowa i utrzymywanie archiwum informacji na temat stanowisk archeologicznych.